Praktijk Sela helpt om weer grip te krijgen op het leven

Privacy

DOSSIER
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende hulpverlener namens Praktijk Sela, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij (Praktijk Sela) doen er alles aan om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegeven. Als uw behandelende hulpverlener heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst (dat gelijk staat aan het ondertekende intakeformulier).
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Gezinssituatie
 • Werkzaam bij / studie
 • Huisarts
 • Gegevens over (geestelijke en lichamelijke) gezondheid
 • Gegevens over (ingrijpende) gebeurtenissen in uw leven
 • Gegevens over de aanmeldklacht en de voorgeschiedenis
 • Gegevens over eerdere hulpverlening

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen, volgens het protocol van Praktijk Sela, waarvan u op de hoogte bent gebracht. (informatieformulier, ontvangen bij het intakegesprek.)

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

MINDERJARIGEN
Voor wat betreft minderjarigen geldt dat de persoonsgegevens van minderjarigen alleen worden verwerkt als een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger daar toestemming voor heeft gegeven.

Volgens de patiënten rechten uit de WGBO hebben wilsbekwame minderjarigen tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag, inzagerecht. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling.
Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult.

BEVEILIGING
Binnen Praktijk Sela hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
Alle personen die namens Praktijk Sela van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Wij hanteren een gebruiksnaam en wachtwoord beleid op onze systemen.
Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
Regelmatig worden de maatregelen geëvalueerd.

COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (PC, tablet of smartphone). Dit gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • het gebruik van de website te analyseren (analytische cookies):
  _ga*, _gid*, _utm*: cookies afkomstig van Google Analytics, deze cookies worden gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken. Wij bewaren deze cookies twee jaar.

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum, wat inhoudt dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

DATALEK
Mocht er spraken zijn van een datalek wordt deze gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wordt alles in het werk gesteld om de schade te herstellen.